Elintarvikehuone

Elintarvikehuone Vilppulassa hyvien kulkuyhteyksien varrella 

Met­sä­leimun Erä­pal­velun riis­tan­kä­sittely tila sijaitsee Vilp­pu­lassa aivan pikitien var­ressa, joten sinne on helppo toi­mittaa ruhot jat­ko­kä­sit­telyä varten. Otamme vastaan met­säs­täjien ampumia hirven, peuran ja kauriin ruhoja, ruhot tulee toi­mittaa suo­lis­tet­tuina mutta karva päällä.

Tilois­tamme löytyy on 25 m² kylmiö, jossa lihaa on hyvä raa­ka­kyp­syttää. Kyl­miö­tilaa vuo­kraamme myös asiak­kai­demme omille ruhoille. Nyl­kytila vins­seineen ja leik­kuutila kaikkine koneineen, jotka täyt­tävät elin­tar­vi­ke­huo­neiston vaatimukset.

Näin toimit, kun tuot ruhoa meille: 

  • Ota yhteyttä ennen ruhon tuontia 045 313 2400
  • Ruhot toi­mi­tetaan suolistettuna
  • Ruhoissa tulee olla nahka päällä
  • Ruhot voidaan myös noutaa pientä kor­vausta vastaan (0,20 €/​km)

Ruhojen leikkuupalvelu tarvittaessa myös lahtivajoilla

Leik­kuu­toi­minta tapahtuu pää­sään­töi­sesti omassa elin­tar­vi­ke­huo­nees­samme, mutta käymme tar­vit­taessa myös asiak­kaiden omilla lah­ti­va­joilla teke­mässä ruhojen leikkuuta.

Leik­kuu­työstä tun­ti­ve­loitus ja kilo­met­ri­korvaus yli 80 kilo­metrin matkoista.

Kiinnostuitko palvelusta?

Soita 045 313 2400